Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování kariérového poradenství na https://karierko.stepankacerna.com.

Provozovatelkou a poskytovatelkou služeb je Mgr. Štěpánka Černá, Černokostelecká 36, Praha 10, 10000, IČ: 06954120, zapsaná v Živnostenském rejstříku od 14. 3. 2018, e-mail stepanka.kp@gmail.com (dále jen „poskytovatelka“)

Výklad pojmů

1) Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při poskytování služeb kariérového poradenství klientům, které poskytovatelka nabízí na www.karierko.stepankacerna.com. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou služeb a klientem.

2) Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.

3) Poskytovatelka není plátcem DPH.

4) Náklady při použití elektronických prostředků komunikace na dálku nese klient.

5) Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, na účet poskytovatelky.

6) Chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky poskytovatelka opraví na základě e-mailové komunikace.

7) Klient – podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „klient“).

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky poskytnout klientovi kariérové poradenství, a závazek klienta uhradit za tento produkt nebo službu odměnu.

Kariérové poradenství

1) Kariérové poradenství lze u poskytovatelky objednat telefonicky, emailem nebo prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce poskytovatelky.

2) Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.

3) Poskytovatelka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají soukromí či obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození klienta. Obsah konzultace je důvěrný.

4) Kariérové poradenství je provozováno poskytovatelkou osobně, prostřednictvím on-line komunikačních nástrojů (Zoom, google meet apod.) nebo telefonicky s tím, že klientovi zavolá poskytovatelka. Osobní konzultace probíhají na předem domluveném místě.

6) Konzultace začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že klient nebude v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připravena poskytovatelka, nahradí promeškaný čas klientovi. Pokud kariérová konzultace neproběhne z důvodů na straně klienta, aniž by klient svou neúčast na konzultaci omluvil, vyúčtuje poskytovatelka klientovi odměnu za jednu hodinu.

7) Odměna za kariérové poradenství je účtována za běžnou hodinovou sazbu, která je uvedena na webových stránkách poskytovatelky.

8) Jednotlivé hodiny se účtují základní sazbou.

9) Odměna za jednotlivé konzultace je splatná po skončení konzultace v hotovosti na místě konzultace nebo na základě zaslané faktury bankovním převodem.

10) Odměna za online nebo telefonickou konzultaci je splatná pouze předem na základě faktury bankovním převodem.

11) Balíčky konzultací se platí v plné výši předem na základě faktury bankovním převodem.

12) Zakoupený balíček konzultací je třeba vyčerpat do 6 měsíců od zakoupení, jinak nevyčerpané hodiny propadají.

13) Za poskytnutí konzultace se nepovažuje prvních 15 (patnáct) minut úvodního informačního telefonického rozhovoru, které poskytne poskytovatelka zákazníkovi zdarma.

Klient spotřebitel

1) Klient – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tedy s poskytovatelkou, dle těchto obchodních podmínek nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).

2) Spotřebitel požívá podle těchto smluvních podmínek stejná práva jako klient podnikatel a navíc se na něho vztahuje zákonná ochrana spotřebitele. Spotřebitel má tedy tato práva:

 

  • Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatelky a v těchto obchodních podmínkách. Smlouva je poskytovatelkou archivována v elektronické podobě a bude spotřebiteli poskytnuta na jeho písemnou výzvu, kterou zašle emailem poskytovatelce.
  • Právo odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, a to tak, že klient zašle poskytovatelce e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako poskytovatelkou a mojí osobou na straně druhé jako klientem.“ Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že bylo před uplynutím této lhůty s jeho výslovným souhlasem započato s poskytováním služby podle smlouvy.
  • Spotřebitel má právo službu reklamovat. Poskytovatelka vydá spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel službu reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále poskytovatelka vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.
  • Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi poskytovatelkou a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s poskytovatelkou s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci . Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u poskytovatelky právo, které je předmětem sporu.